Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

با یک حساب کاربری از چند دستگاه می توان به فیلم گردی متصل شد؟

در حال حاضر محدودیت تعداد دستگاه های متصل شده با یک حساب کاربری برای سطح اشتراک ویژه تا 5 دستگاه می باشد.
در صورتی که اشتراکی خریداری نکردید و از سطح رایگان استفاده می کنید؛ فقط با 2 دستگاه امکان اتصال دارید.

این مقاله برای شما مفید بود؟

8